Головна мета цього курсу полягає в ознайомленні із класичними та сучасними підходами до дослідження соціального феномену культури та релігії, її соціальних функцій, а також тенденцій її розвитку в умовах сучасних соціокультурних трансформацій. Серед важливих проблем, які обговорюватимуться протягом цього курсу є розгляд світових релігій в соціологічній перспективі, релігії як символічної системи та соціального інституту, значення релігії для соціальної мобільності та стратифікації,  процесу секуляризації, теоретичних та емпіричних досліджень таких форм організацій релігійного життя як церква, секта, деномінація, культ.  Соціологія культури як галузь соціологічного знання. Суспільство як соціокультурна система. Соціологія культури та культурологія: специфіка дослідження феномену культури, об’єкт, предмет, методи та основні завдання соціології культури. Соціо- та культурогенез. Ціннісний компонент в соціальній системі за Теннісом, Вебером та Парсонсом. Концепція соціокультурної динаміки П.Сорокіна. Функції культури в процесі соціалізації особистості. Глобалізація та її соціокультурні наслідки. Правові та етичні принципи взаємодії культур та цивілізацій. Становлення інформаційного суспільства, соціокультурні наслідки виникнення «віртуальної» соціальної реальності та соціальних медіа. Висока та масова культура. Соціологія кіно. Комерціалізація культури. Соціальні функції мистецтва, освіти та мас-медіа. Поняття про етос, види етосів, їх взаємодія. Дисфункційні соціокультурні явища: культура насильства, культура бідності, тюремна субкультура. Соціокультурна диференціація та нерівності. Кількісні та якісні методи у дослідженні культурної сфери.